PRIVATLIVSPOLITIK

Orientering om privatlivspolitik – klienter

Dataansvarlig:

Psykolog Agnes Andersen

CVR. 32903223

Biografgade 3, 4 sal

8900 Randers C

Mob. Tlf.  27141474

Mail: agnes@psykologalliancen.dk

Behandling af dine oplysninger

Indholdet her omhandler information om bla. dataforordningsloven som trådte i kraft pr. 25.05.18 i hele EU og således også her i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder som håndterer personfølsomme oplysninger. Alle bliver underlagt Datatilsynets forordninger og tilsyn. Du ejer dine personlige oplysninger og skal give dit samtykke til hvem og hvad det skal bruge til. Du bliver bedt om at udfylde en samtykkeerklæring ved vores første møde og får information om hvordan dine data bliver håndteret hos mig.
Jeg har indhentet databehandleraftaler med mine samarbejdspartnere, som sikrer, at dine data bliver håndteret sikker.

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig, er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Jeg kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en lille risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Tavshedspligt og opbevaring af dine oplysninger.

Jeg skriver journal, det er lovpligtigt. Det vil sige at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, Forsikringen, Kommunen, ”Sygeforsikringen Danmark”) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Jeg giver nødvendige regningsinformationer til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min Revisor har tavshedspligt.

Jeg passer godt på dine data. Din journal bliver opbevaret i mit arkiv under lås, eller i et lukket og sikkerhedsgodkendt EDB-journalsystem, jeg anvender systemet Equus (som er ejet af CompuGroup Medical Denmark A/S. Equus er godkendt efter MEDCOM standarter.) Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Oplysnings- og underretningspligt:

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for at et barns trivsel og udvikling.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne:

Du har ret til at få at vide hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Den kan udleveres til dig ved personligt fremmøde og underskrift.

Journaler udleveres ikke til 3. part.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du vil klage over mig. Psykolognævnet behandler klager over autoriserede psykologer.

Utilsigtede hændelser

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling?

Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Læs mere om utilsigtede hændelser, og hvordan du kan beskrive dem i linket nedenfor.

Folder om utilsigtede hændelser

LOVE OG REGLER:

Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedsloven paragraf 41. Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om behandling af personoplysninger:

EUs Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:

Serviceloven paragraf 153.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på telefonummer 27141474.

Privatlivspolitik og databehandling for Psykolog Alliancen

Hvad er “data”?

“Data” er en samlet betegnelse for alt mulig forskellig slags information. Det kan være alt fra skærmopløsningen på din computer, når du besøger en hjemmeside, til personfølsomme beskrivelser af din opvækst og dine inderste tanker i journalføringen. “Data” dækker altså over meget forskelligt, så det er en god idé at vide lidt om, hvordan netop dine data bliver håndteret, når du gør brug af Psykolog Alliancen. På den måde kan du blive fortrolig med, hvilke vilkår din behandling foregår under, hvad jeg som psykolog er forpligtet til ifølge loven, samt hvad jeg gør for at beskytte dine data bedst muligt. Tryghed er vigtig, især når man arbejder med sig selv, og reglerne om databehandling, privatlivspolitik kan for de fleste være lidt svært at forstå. Du er derfor altid velkommen til at spørge mig, hvis du er i tvivl om, hvordan jeg håndterer dine data.

Behandling af dine oplysninger

For at kunne tilbyde kvalificerede psykologiske ydelser har vi brug for information og data fra brugerne af Psykolog Alliancen. Som dataansvarlig virksomhed er jeg bl.a. forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Psykologen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop din sag):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger.
 • Oplysninger om din psykiske tilstand og reaktioner af relevans for din behandling.
 • Historik af med henblik på forståelse for de forhold, du ønsker hjælp til.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores samtaleterapeutiske behandling af dig.
 • Udarbejdelse af rapporter og attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, kommuner, læger eller sygehuse, når dette er relevant for din behandling eller sag.
 • Afregningsformål og almindelig revision.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt.
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke vil kunne behandle dig. Dine data er derfor vigtige, for at vi kan hjælpe på et så retvisende grundlag som muligt. Dette sikrer kvalitet i arbejde og udbytte for brugerne af Psykologcenter Limfjorden.

Videregivelse af personoplysninger

Som psykologer er vi forpligtet til at overholde tavshedspligten. Dette indebærer, at du trygt kan arbejde med de private forhold, som kan være svære at dele med andre. Hvis du eller andre er i fare, er vi imidlertid forpligtet til at tage affære for at undgå, at du eller andre kommer til skade eller lider overlast. Dette gælder også dine børn, som vi alle er ansvarlige for at passe på og værne om.

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, kan dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • I forbindelse med psykologiske undersøgelser, videregives samlede rapporter på baggrund af test, samtaler og observationer til de myndigheder, du allerede indgår i samarbejde med.
 • Du har som patient altid adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke fra dig, videregive kan oplysninger til forsikringsselskaber, uddannelsesinstitutioner eller lignende.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser f.eks. journalføring.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Danske Regioner
 • Equus (CGM
 • Min revisior

Opbevaring og slettepolitik

VI opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.